close
تبلیغات در اینترنت
اموزش فعل برای والدین و همکاران
loading...

کلاس سوم ابتدایی

  آموزش دستور زبان به زبان ساده- انواع فعل آموزش دستور زبان به زبان ساده- انواع فعل فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.     اول شخص مفرد شنیدم                اول شخص جمع شنیدیم     دوم شخص مفرد شنیدی              …

اموزش فعل برای والدین و همکاران

مریم سلامیان بازدید : 68 شنبه 05 مهر 1393 نظرات ()

 

آموزش دستور زبان به زبان ساده- انواع فعل

آموزش دستور زبان به زبان ساده- انواع فعل

فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند

صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.

    اول شخص مفرد شنیدم                اول شخص جمع شنیدیم

    دوم شخص مفرد شنیدی               دوم شخص جمع شنیدید

    سوم شخص مفرد شنید                سوم شخص جمع شنیدند

بُن(ماده)ریشه:جزءثابتی است که در همه ی صیغه های فعل ماضی یامضارع وجود دارد را بُن یا ماده ی فعل می گویند.
 بُن ماضی= مصدر مرخّم=سوم شخص مفرد ماضی مطلق.مثال:خورد ، گفت ، شنید
 بُن مضارع= دوم شخص مفرد فعل امر- « ﺑ » مثال:خور، گو ، شنو
شناسه ی فعل :جزءمتغیری است که برشخص ومفرد وجمع بودن دلالت دارد.
که به آن هاضمایر متصل فاعلی هم می گویند:  م – ی – د – یم – ید - ند

زد م                          می روم

زد ی                         می روی

زد                          می رود

د ی                        می رویم

زد ید                        می روید

زد ند                        می روند

اقسام فعل ازنظر زمان

الف)فعل ماضی یا گذشته     ب) مضارع یا حال    ج) مستقبل یا آینده

الف)فعل ماضی :
فعلی است که در زمان گذشته روی داده است.
 مانند : زدم ، می زدم  ، زده بودم

فعل ماضی بر 5 نوع است :

   ماضی مطلق

   ماضی استمراری

   ماضی نقلی

   ماضی بعید

   ماضی التزامی

1- ماضی مطلق : فعلی است که در گذشته به طور ساده(مطلق) انجام گرفته است. خواه به زمان حال نزدیک و پیوسته و خواه دور باشد .وآن از بن ماضی وافزودن شناسه های لازم ساخته می شود:
 پارسال این کتاب را خریدم .
مسعود الآن به خانه آمد .

آمدم                آمدیم

آمدی               آمدید

آمد                  آمدند

2- ماضی استمراری ،آن است که دلالت کند بر صدور فعل در زمان گذشته به طریق استمرار و تکرار و تدریج و علامت آن " می " یا " همی " است در اول ماضی مطلق :
 روزها در س می خواند .
شب ها کار می کردند .
گاهی نیزبا افزودن«می»یا «همی»در اول ماضی مطلق ویا(ی)در آخر ماضی مطلق ویا(می)در اول(ی)درآخروگاهی نیز(همی)دراول(ی)در آخر ماضی مطلق ساخته می شود.مانند:
همی دیدم - می دیدمی- دیدمی- همی دیدمی

می رفتم             می رفتیم

می رفتی            می رفتید

می رفت             می رفتند

3- ماضی نقلی :  فعلی است که از گذشته آغاز شده ومعمولاًتاحال ادامه دارد واز صفت مفعولی فعلی که می خواهیم بسازیم و(ام،ای،است،ایم،اید،اند) ساخته می شود. مانند:
 سهراب ایستاده است .
یوسف نشسته است.

رفته ام          رفته ایم

رفته ای          رفته اید

رفته است         رفته اند

4- ماضی بعید  یا دور :
 فعلی است که در گذشته ی دور انجام یافته است واز صفت مفعولی فعل مورد نظر با ماضی مطلق« بودن» ساخته می شود.مانند :  
مسعود ، دیروز بازار رفته بود .
بهرام ، بامداد اینجا آمده بود .

رفته بودم                       رفته بودیم

رفته بودی                      رفته بودید

رفته بود                          رفته بودند

5- ماضی التزامی : فعلی است که برانجام کاری در گذشته همراه با شک و تردید و خواهش و آرزو و مانند دلالت دارد.مانند:
 باید آمده باشد .
 شاید شنیده باشد.
به گمانم دیده باشند.

رفته باشم                رفته باشیم

رفته باشی               رفته باشید

رفته باشد                 رفته باشند

نکته1) ماضی ابعد  یا دورتر :
از ترکیب صفت مفعولی فعل مورد نظروماضی نقلی بودن ساخته می شود .

نکته 2) ماضی ملموس:
 فعلی است که انجام کاری را در گذشته که در حال اتفاق افتادن بوده است،می رساند .مانند:
پدرم داشت ناهار می خورد.

 ب ) فعل مضارع :فعلی است که بر انجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی در زمان حال یا آینده دلالت می کند.
می گویم –همی گوید –می رود- می خوانیم

فعل مضارع سه قسم است:

  مضارع اخباری

  مضارع التزامی

  مضارع ملموس (در جریان)

مضارع اخباری: مضارع اخباری بر انجام کاری در زمان حال به طور قطعی به کار می رود.
مضارع اخباری به کمک بن مضارع فعل مورد نظر وشناسه ها(ضمایر متصل فاعلی)ساخته می شود. : می+ رو + م= می روم

می روم            می رویم

می روی           می روید

می رود             می روند

2- مضارع التزامی:
مضارع التزامی فعلی است که بر انجام کاری در زمان حال یا آینده همراه با شک و دودلی و تردید دلالت دارد.
طریقه ی ساخت آن:هر گاه به جای «می» درمضارع اخباری «ڊ»قرار دهیم ،فعل به صورت مضارع التزامی در می آید.مثال:
« می رود » مضارع اخباری است.
«  برود  » مضارع التزامی است

بروم              برویم

بروی             بروید

برود              بروند

3- مضارع ملموس(در جریان): مضارع ملموس برانجام کاری یاروی دادن حالت وصفتی در زمان حال یاآینده ی نزدیک به صورت استمرار دلالت دارد.
مثال: حسین دارد می نویسد.
طرز ساخت آن چنین است:مضارع مصدر داشتن +مضارع اخباری فعل مورد نظر

بقیه در ادامه مطلب

 

آموزش دستور زبان به زبان ساده- انواع فعل

آموزش دستور زبان به زبان ساده- انواع فعل

فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند

صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.

    اول شخص مفرد شنیدم                اول شخص جمع شنیدیم

    دوم شخص مفرد شنیدی               دوم شخص جمع شنیدید

    سوم شخص مفرد شنید                سوم شخص جمع شنیدند

بُن(ماده)ریشه:جزءثابتی است که در همه ی صیغه های فعل ماضی یامضارع وجود دارد را بُن یا ماده ی فعل می گویند.
 بُن ماضی= مصدر مرخّم=سوم شخص مفرد ماضی مطلق.مثال:خورد ، گفت ، شنید
 بُن مضارع= دوم شخص مفرد فعل امر- « ﺑ » مثال:خور، گو ، شنو
شناسه ی فعل :جزءمتغیری است که برشخص ومفرد وجمع بودن دلالت دارد.
که به آن هاضمایر متصل فاعلی هم می گویند:  م – ی – د – یم – ید - ند

زد م                          می روم

زد ی                         می روی

زد                          می رود

زد ی                        می رویم

زد ید                        می روید

زد ند                        می روند

اقسام فعل ازنظر زمان

الف)فعل ماضی یا گذشته     ب) مضارع یا حال    ج) مستقبل یا آینده

الف)فعل ماضی :
فعلی است که در زمان گذشته روی داده است.
 مانند : زدم ، می زدم  ، زده بودم

فعل ماضی بر 5 نوع است :

   ماضی مطلق

   ماضی استمراری

   ماضی نقلی

   ماضی بعید

   ماضی التزامی

1- ماضی مطلق : فعلی است که در گذشته به طور ساده(مطلق) انجام گرفته است. خواه به زمان حال نزدیک و پیوسته و خواه دور باشد .وآن از بن ماضی وافزودن شناسه های لازم ساخته می شود:
 پارسال این کتاب را خریدم .
مسعود الآن به خانه آمد .

آمدم                آمدیم

آمدی               آمدید

آمد                  آمدند

2- ماضی استمراری ،آن است که دلالت کند بر صدور فعل در زمان گذشته به طریق استمرار و تکرار و تدریج و علامت آن " می " یا " همی " است در اول ماضی مطلق :
 روزها در س می خواند .
شب ها کار می کردند .
گاهی نیزبا افزودن«می»یا «همی»در اول ماضی مطلق ویا(ی)در آخر ماضی مطلق ویا(می)در اول(ی)درآخروگاهی نیز(همی)دراول(ی)در آخر ماضی مطلق ساخته می شود.مانند:
همی دیدم - می دیدمی- دیدمی- همی دیدمی

می رفتم             می رفتیم

می رفتی            می رفتید

می رفت             می رفتند

3- ماضی نقلی :  فعلی است که از گذشته آغاز شده ومعمولاًتاحال ادامه دارد واز صفت مفعولی فعلی که می خواهیم بسازیم و(ام،ای،است،ایم،اید،اند) ساخته می شود. مانند:
 سهراب ایستاده است .
یوسف نشسته است.

رفته ام          رفته ایم

رفته ای          رفته اید

رفته است         رفته اند

4- ماضی بعید  یا دور :
 فعلی است که در گذشته ی دور انجام یافته است واز صفت مفعولی فعل مورد نظر با ماضی مطلق« بودن» ساخته می شود.مانند :  
مسعود ، دیروز بازار رفته بود .
بهرام ، بامداد اینجا آمده بود .

رفته بودم                       رفته بودیم

رفته بودی                      رفته بودید

رفته بود                          رفته بودند

5- ماضی التزامی : فعلی است که برانجام کاری در گذشته همراه با شک و تردید و خواهش و آرزو و مانند دلالت دارد.مانند:
 باید آمده باشد .
 شاید شنیده باشد.
به گمانم دیده باشند.

رفته باشم                رفته باشیم

رفته باشی               رفته باشید

رفته باشد                 رفته باشند

نکته1) ماضی ابعد  یا دورتر :
از ترکیب صفت مفعولی فعل مورد نظروماضی نقلی بودن ساخته می شود .

نکته 2) ماضی ملموس:
 فعلی است که انجام کاری را در گذشته که در حال اتفاق افتادن بوده است،می رساند .مانند:
پدرم داشت ناهار می خورد.

 ب ) فعل مضارع :فعلی است که بر انجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی در زمان حال یا آینده دلالت می کند.
می گویم –همی گوید –می رود- می خوانیم

فعل مضارع سه قسم است:

  مضارع اخباری

  مضارع التزامی

  مضارع ملموس (در جریان)

مضارع اخباری: مضارع اخباری بر انجام کاری در زمان حال به طور قطعی به کار می رود.
مضارع اخباری به کمک بن مضارع فعل مورد نظر وشناسه ها(ضمایر متصل فاعلی)ساخته می شود. : می+ رو + م= می روم

می روم            می رویم

می روی           می روید

می رود             می روند

2- مضارع التزامی:
مضارع التزامی فعلی است که بر انجام کاری در زمان حال یا آینده همراه با شک و دودلی و تردید دلالت دارد.
طریقه ی ساخت آن:هر گاه به جای «می» درمضارع اخباری «ڊ»قرار دهیم ،فعل به صورت مضارع التزامی در می آید.مثال:
« می رود » مضارع اخباری است.
«  برود  » مضارع التزامی است

بروم              برویم

بروی             بروید

برود              بروند

3- مضارع ملموس(در جریان): مضارع ملموس برانجام کاری یاروی دادن حالت وصفتی در زمان حال یاآینده ی نزدیک به صورت استمرار دلالت دارد.
مثال: حسین دارد می نویسد.
طرز ساخت آن چنین است:مضارع مصدر داشتن +مضارع اخباری فعل مورد نظر

دارم می بینم                داریم می بینیم

داری می بینی              دارید می بینید

دارد می بیند                دارند می بینند

ج ) مستقبل یا آینده: مستقبل یا آینده برانجام کاری در آینده دلالت می کند.فعل مستقبل رااز فعل مضارع خواستن وبن ماضی فعل مورد نظر می سازند. ، مثل : خواهم رفت . خواهد آمد

خواهم خواند                    خواهیم خواند

خواهی خواند                    خواهید خواند

خواهد خواند              خواهند خواند

اقسام فعل از نظر معنی

 

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط والدین در تاریخ 1393/7/5 و 13:57 دقیقه ارسال شده است

خیلی ممنون خیلی مفید بود


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 123
 • کل نظرات : 39
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 19
 • بازدید امروز : 44
 • باردید دیروز : 57
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 44
 • بازدید ماه : 597
 • بازدید سال : 597
 • بازدید کلی : 64,182